RCBAT- ปก -
1.คำนำ
2.สารบัญ
3.ตอนที่ 1
4.ตอนที่ 2
5.ตอนที่ 3
6.ตอนที่ 4
7.บทสรุปผู้บริหาร
8.ตารางแบบสรุปการประเมินคุณภาพภายใน(SAR 58)
9.ผลการปฏิบัติ มาตรฐาน 8 มาตรฐาน
ภาคผนวก
คำสังประกันคุณภาพภายใน ปี 2559
คณะผู้จัดทำ

RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.034735 sec.