RCBAT


ผลงานด้านวิชาการ

การศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.027176 sec.