RCBAT


ประวัติความเป็นมา

           วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ทางหลวงหมายเลข  226 (ราชสีมา – จักราช) บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลมะเริง  ทะเบียนเลขที่  21   เนื้อที่   50  ไร่  1  งาน  39  ตารางวา   ทิศตะวันออกติดบริเวณบ้านจัดสรร   ทิศเหนือติดถนนไปตำบลหนองระเวียง  ทิศตะวันตกติดพื้นที่การเกษตร  เป็นเขตติดต่อตำบลหัวทะเล  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  และอาชีพค้าขาย
          วิทยาลัยฯ  ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2540   ชื่อว่า  “วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น
          ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่เลขที่  197 หมู่ที่  2  ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30000  มีอาคารเรียนและอาคารปฎิบัติการดังนี้
                  1.  อาคารอำนวยการ   ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ. 2540     พื้นที่ใช้สอย   1,440  ตารางเมตร
                  2.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ   ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ. 2540  พื้นที่ใช้สอย   2,240  ตารางเมตร
                  3.  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2540  พื้นที่ใช้สอย  2,800  ตารางเมตร
                  4.  อาคารวิทยบริการ   ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2546   พื้นที่ใช้สอย   1,088  ตารางเมตร
                  5.  อาคารปฏิบัติการโรงแรม  5  ชั้น  พร้อมลิฟท์  ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2553  พื้นที่ใช้สอย 3,500 ตารางเมตร


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.030474 sec.