RCBAT


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
           “ความรู้ดี      มีคุณธรรม        ล้ำเลิศบริการ         สรรค์สร้างสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

        วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  ระดับประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)

             1)  จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

            2)  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

            3)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

            4)  วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

   ยุทธศาสตร์
         1.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

         2.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
         3.  ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และการถ่ายทอดองค์ความรู้
         4.  พัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษา

    


   RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


   Generated 0.030714 sec.