RCBAT


หลักสูตรที่เปิดสอน

       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.  ระบบปกติและทวิภาคี
     1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
              ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                              1.  สาขาวิชาการบัญชี
                              2.  สาขาวิชาการตลาด
                              3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
              ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
                              1.  สาขาวิชาการโรงแรม
                              2.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
              ประเภทวิชาคหกรรม  
                              1.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
             ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
                              1.  สาขาวิชาการบัญชี  
                              2.  สาขาวิชาการตลาด
                              3.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
             ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
                              1.  สาขาวิชาการโรงแรม(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)  (ปกติ – ทวิภาคี)
                              2.  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
             ประเภทวิชาคหกรรม   
                              1.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ(สาขางานอาหารและโภชนการ)

2.  หลักสูตรระยะสั้น
1. หลักสูตรการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรการถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก
3. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4. หลักสูตรภาษาจีน2 และวัฒนธรรมจีน
5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
6. หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7. หลักสูตรการทำของชำร่วยในโอกาสต่างๆ
8. หลักสูตรเครื่องดื่มสมูตตี้
9. หลักสูตรการทำขนมคุกกี้
10. หลักสูตรนวดไทย
11. หลักสูตรนวดเท้า
12. และหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.032346 sec.