RCBAT


หลักสูตรที่เปิดสอน

       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.  ระบบปกติและทวิภาคี
     1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
              ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
                สาขาวิชาพณิชยการ
                              1.  สาขางานการบัญชี
                              2.  สาขางานการขาย
                              3.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
              ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
                 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
                              1.  สาขางานการโรงแรม
                              2.  สาขางานการท่องเที่ยว
     1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
             ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
                              1.  สาขาวิชาการบัญชี  
                              2.  สาขาวิชาการตลาด
                              3.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  (ปกติ - ทวิภาคี)
                              4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                              5.  สาขาการจัดการทั่วไป

             ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
                              1.  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ(การบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
                                   (ปกติ – ทวิภาคี)
                              2.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
2.   เทียบโอนประสบการณ์
     2.1  ระดับ   ปวช.
            ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
                             สาขาวิชาพณิชยการ 
            ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
                             1.  สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
                             2.  สาขางานการโรงแรม
                             3.  สาขางานการท่องเที่ยว
     2.2  ระดับ  ปวส.
             ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                             1.  สาขาวิชาการบัญชี
                             2.  สาขาวิชาการตลาด
                             3.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
                             4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                             5.  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
                             6.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
                             7.  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
                             8.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3.  หลักสูตรระยะสั้น

1. หลักสูตรการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรการถ่ายภาพและออกแบบกราฟิก
3. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4. หลักสูตรภาษาจีน2 และวัฒนธรรมจีน
5. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
6. หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
7. หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ดินญี่ปุ่น
8. หลักสูตรศิลปะการร้อยลูกปัด
9. หลักสูตรการทำของชำร่วยในโอกาสต่างๆ
10. หลักสูตรเครื่องดื่มสมูตตี้
11. หลักสูตรการทำขนมคุกกี้
12. หลักสูตรนวดไทย
13. หลักสูตรนวดเท้า
14. และหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.027946 sec.