evaluate Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.    ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

๒.   กำกับดูแล จัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓.    ดำเนินการเกี่ยวกับโดนผลการเรียน

๔.    ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติผลการเรียน

๕.    รวบรวมผลการสรุปการเรียนที่ได้อนุมัติส่งงานทะเบียน

๖.   จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินระเบียบ

๗.   ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

๘.   เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

๙.   ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

๑๐.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑.   จัดทำปฏิทินงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๒.   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Statistic
Counter
8323  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.064683 sec.