course_rcbat หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่งานหลักพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ตารางเรียนตารางสอน 2/2556
• ตารางสอนครู
• ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา

ตารางเรียนตารางสอน 1/2557
• ตารางสอนครู
• ตารางสอนนักเรียน นักศึกษา

ตารางเรียนตารางสอน 2/2557
• ตารางสอนครู
• ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา

ตารางเรียนตารางสอน 1/2558
• ตารางสอนครู
• ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา

ตารางเรียนตารางสอน 2/2558
• ตารางสอนครู
• ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา

ตารางเรียนตารางสอน 1/2556
• ตารางสอน(ครู)
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ตารางเรียน(นักศึกษา)
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• บันทึกการจัดสอนแทน
• บันทึกการเข้าสอนแทน
• ใบเบิกค่าสอนพิเศษ
• ใบเบิกค่าสอนระบบเทียบโอนฯ
• แบบฟอร์มคำร้องระบบเทียบโอนฯ

กิจกรรมงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
 •  
  • จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
  • จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
  • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน ภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจใน หลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
  • ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
  • รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา 
การเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2556

เมื่อ : 2013-10-24 23:59:08 825 0
กำหนดส่งโครงการสอน แผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 /2556
บทความ
เมื่อ : 2013-10-24 23:48:20 863 0

ทั้งหมด


หลักสูตรฯ
• ปวส. 2546
• ปวช. 2556
• ปวช. 2546
• ปวส.2557

แผนการนักศึกษา ปกติ
• ปวช.1 การบัญชี (2556)
• ปวช.1 การขาย (2556)
• ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2556)
• ปวช.1 การโรงแรม (2556)
• ปวช.1 การท่องเที่ยว (2556)
• ปวช. 2 การขาย (2555)
• ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2555)
• ปวช. 2 การโรงแรม (2555)
• ปวช. 2 การท่องเที่ยว (2555)
• ปวช. 3 การบัญชี (2554)
• ปวช. 3 การขาย (2554)
• ปวช. 3 การโรงแรม (2554)
• ปวช. 3 การท่องเที่ยว (2554)
• ปวส.1 การบัญชี(2556)
• ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2556)
• ปวส.2 การบัญชี (2555)
• ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2555)

แผนการเรียนนักศึกษา ทวิภาคี
• ปวส.1 การตลาด ICC (2556)
• ปวส.1 ธป 2 THE MALL (2556)
• ปวส.1 ธป 3 ICC (2556)
• ปวส.1 รบ (2556)
• ปวส.2 ธป 2 THE MALL (2555)
• ปวส.2 ธป 3 ICC (2555)
• ปวส.2 รบ (2555)

แผนการเรียนนักศึกษาเทียบโอนฯ
• ปวช. คพ (บชร. 2) รุ่น 1 2556
• ปวช. คพ (บชร. 2) รุ่น 2 2556

สถิติ
เยี่ยมชม
7394  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.637334 sec.