tawipakee หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   • รายชื่อนักศึกษา ปวส.1
• รายชื่อนักศึกษา ปวส.2
• รายชื่อสถานประกอบการ
• รายชื่อข้อมูลสถานศึกษาเครือข่าย

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• แผนผังบุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑.   จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

๒.    จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

๓.    วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล

๔.   ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี

๕.    ติดตามประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖.    จัดทำปฏิทินงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗.   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.   ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


 ข่าวสารจากสำนักอำนวยการสถิติ
เยี่ยมชม
9615  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.077467 sec.