RCBAT


อ่านเพิ่มเติม>>

• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร

• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ

• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ

• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557

• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL

• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.033086 sec.