research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2563
• ข้อกำหนด กติกา และกฏเกณฑ์การให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี2563
• ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
• ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
• ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
• ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
• ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
• ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
• ประเภทที่9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์: Mini Smart Farms

ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2562
• ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
• ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร
• ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป
• ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
• ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
• ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
• ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

รายงานวิจัยในชั้นเรียนครู
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์ม/เอกสาร
• แบบรายงานผลการนำวิจัยฯไปใช้ประโยชน์

แบบฟอร์มส่งวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 •  
  • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


งานวิจัยนักเรียน  นักศึกษา
 1. กระเป๋าจากซองกาแฟ
 2. แจกันผ้าไหมกลิ่นอโรม่า
 3. ดอกไม้จากขวดพลาสติกมีไฟวิ่ง
 4. ทรายตะไคร้หอมกันยุง
 5. นาฬิกาจากวัสดุเหลือใช้
 6. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกระดุม
 7. ผลิตภัณฑ์กระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟ
 8. ผลิตภัณฑ์มูลี่ดาวประดับ
 9. พลิกโฉมแจกันผ้าไหมของที่ระลึกใหม่เมืองโคราช
 10. ภาพทับซ้อนสะท้อนเวลา
 11. ออมสินจากแกนทิชชู
 12. Computer  Mission
 13. เข็มกลัดจากใบบาง
 14. เจลหอมอโรม่าปรับอากาศ
 15. เจลล้างมือจากว่านหางจระเข้
 16. ชั้นวางรองเท้าจากไม้ยางพารา
 17. ที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอติม
 18. เทียนหอมแฟนซี
 19. มู่ลี่ลูกปัดเรนโบว์
 20. ยางล้อรถ D.I.Y.
 21. ยางสระผลสมุนไพรจากอัญชัญ
 22. สบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2556 วันที่ 28 สิงหาคม 2556
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-11-01 13:56:27 1173 0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-03-22 16:36:09 1246 0

ทั้งหมด


สาขาวิชาการบัญชี
• รายงานผลการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม วิชาบัญชีภาษีอากร (ครูอังศุมา)
• การศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน การบัญชีตนทุน 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน(ครูรติกุล)
• รายงานผล การใช้สื่อมัลติมีเดีย การบัญชีเบื้องต้น 2 ชั้น ปวส. 1 สาขางานการจัดการธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555(ครูสายพิณ)
• การจัดการเรียนโดยใช้สื่อPowerPointและใบงานในรายวิชา วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี รหัส 3201-2011 ระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ครูชนิดาภา)
• การศึกษาผลการใช้แบบทอสอบออนไลน์ การบัญชีเบื้องต้น 1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบทดสอบออนไลน์ (อ.รติกุล)
• การสร้างสื่อการเรียนการสอน E - Book วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ.ชนิดาภา)

สาขาวิชาการตลาด
• การจัดการเรียนโดยใช้สื่อPowerPoint ในรายวิชาการขาย 1 รหัส 2201-1004 ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555(ครูณธษา)
• การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิชาวิจัยตลาด(ครูปรารถนา)
• การศึกษาการปรับพฤตกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส ๑. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกโดยการใช้เสริมแรงทางบวก(ครูศิริชัย)
• การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.2 การขาย ปีการศึกษา 2556 (อ.สุภากร)
• การสร้างแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาสมาชิกของเซตจำกัดแบบ 2 เซต และแบบ 3 เซต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล เรื่อง การออบแบบและการใช้ฐานข้อมูลด้วยบทเรียนออนไลน์ (ครูขนิษฐา)
• รายงานผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิก เรื่องหลักพื้นฐานการออกแบบกราฟิกสำหรับนักเรียน ระดับชั้ยประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.สุวิมล)

สาขาวิชาการโรงแรม
• การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีปัญหาเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ ระดับชั้น ปวส.1 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จำนวน 1 คน ของครูประจำวิชา โดยใช้วิธีการแนะแนว (ครูธณพล)

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
• รายงานการใช้แผนการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา 32001001 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)(ครูเอื้อมจตร์)
• การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการโรงแรมและบริการ (ครูขวัญเรือน)

สาขาวิชาเลขานุการ
• การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ครูประภัสสร)
• การศึกษาพัฒนาระบบงานสารบรรณ(ครูนวรัตน์)
• การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมห้องของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานการขาย และ ปวช.3 สาขางานการขาย ในรายวิชาหลักการประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2556 (อ.ปนัดดา)

รูปภาพทดสอบ
• คณะผู้บริหาร

สาขาวิชาสามัญ
• ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ครูทัดดาว)
• เรื่อง การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีปัญหาเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น ปวช. ๑พณิชยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จานวน 1 คน โดยใช้วิธีการแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ครูนวพร)
• การใช้เกมส์ปริศนาคณิตศาสตร์ในการพัฒนาทักษะการคำนวณรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์8(ครูจีรนันท์)
• การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพโดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(ครูมงคลวิทย์)
• ผลิตภัณฑ์ไวน์จากมะเฟือง (อ.เชิดชู)
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (อ.เชิดชู)

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2013-03-20 11:16:10 933

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
12114  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.798648 sec.