research หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
การเผยแพร่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์


             งานวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้ออนไลน์วิถีเป็นไปทางการศึกษา (ช่วงแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019)
วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


2. พฤติกรรมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

            สิ่งประดิษฐ์

      ปีการศึกษา2564
- รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 •  
  • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


งานวิจัยนักเรียน  นักศึกษา


ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2556 วันที่ 28 สิงหาคม 2556
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-11-01 13:56:27 1987 0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2013-03-22 16:36:09 2119 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2013-03-20 11:16:10 1550

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
18589  ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2563
• ข้อกำหนด กติกา และกฏเกณฑ์การให้คะแนน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี2563
• ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
• ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
• ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
• ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
• ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์
• ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
• ประเภทที่9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์: Mini Smart Farms
• ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกาศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2562
• ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
• ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
• ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภณัฑ์อาหาร
• ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป
• ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
• ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
• ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
• ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

รายงานวิจัยในชั้นเรียนครู
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
• ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์ม/เอกสาร
• แบบรายงานผลการนำวิจัยฯไปใช้ประโยชน์


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.641162 sec.