HotelTourism หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   รายละเอียดคณะวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• หลักสูตร
• รายชื่ิอนักศึกษา
• ตารางเรียน
• แผนการเรียน
• งานวิจัย
• บทความ
• ภาพกิจกรรม
• การติดต่อ
• กระดานศิษย์เก่า


 

วิสัยทัศน์  เป็นแผนกที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้านบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนด้านอาชีพทุกระบบ  โดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                

 พันธกิจ  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

                มุ่งการจัดการเชิงคุณภาพเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี 

                ใช้ระบบสารสนเทศส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการแก่ชุมชน 

                พัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมค่านิยมและความศรัทธาในวิชาชีพและสถาบัน 

                สนับสนุนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา

 การเรียนการสอน 

มีระบบการเรียน  3  ระบบ  ได้แก่ 

            ระบบปกติ                                   เรียนในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการ 

            ระบบทวิภาคี                                เรียนในสถานประกอบการ  มีรายได้ระหว่างเรียน 

            ระบบเทียบโอนประสบการณ์           สามารถนำประสบการณ์มาเทียบความรู้เพิ่มวุฒิได้ 

           ระบบปกติเรียนในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการ            มี  2  สาขาวิชา  คือ 

°  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

           จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ  ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับงานโรงแรม  ให้ครอบคลุมงานฝ่ายต่างๆ  ของโรงแรม  เช่น  การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม  งานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  งานจัดเลี้ยง  การผสมเครื่องดื่ม  งานแผนกครัวและการประกอบอาหาร  หลักการดำเนินงานโรงแรม  การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  สปาและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง   

          วิทยาลัยฯ  ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสะสมประสบการณ์จากการทำงานตามสาขาวิชาชีพของตน เช่น  การทำงานนอกเวลาพิเศษ  Part time  ด้านโรงแรม เป็นการฝึกทั้งประสบการณ์และหารายได้ระหว่างเรียน  การปฏิบัติงาน ในฝ่ายจัดเลี้ยงของโรงแรม  การแสดงและสาธิตการประกอบอาหารในงานนิทรรศการ  การสาธิตการผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์)  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เช่น  การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และระดับชาติ   

 

°  สถานประกอบการให้ความร่วมมือด้านการฝึกงานและฝึกอาชีพโรงแรม

                วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในจังหวัดนครราชสีมา  กรุงเทพมหานคร   สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  เป็นต้น  สำหรับการฝึกงานของนักศึกษาทั้งในระบบปกติ  และการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและได้รับประสบการณ์ในการฝึกงานที่ดี  นำไปพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ  ได้แก่

                f  โรงแรมดุสิต  ปริ๊นเซส  โคราช 

                f  โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา

                f   โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท

                f  โรงแรมคีรีมายา 

                f  โรงแรมสักภูเดือน

                f  โรงแรมเขาใหญ่  ฟ้าใสรีสอร์ท

                f  โรงแรมราชพฤกษ์  แกรนด์  โฮเทล

                f  โรงแรมโคราชรีสอร์ท

                f  โรงแรมดิแอร์พอร์ต

                f  โรงแรมสบาย โฮเทล

                f  โรงแรมปัญจดารา

                f  โรงแรมซิตี้ ปาร์ค

                f  โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

                f   โรงแรมเชอราตัน  แกรนด์ สุขุมวิท

                f  โรงแรมแชง-กรีล่า

                f  โรงแรมแมริออท  สปาแอนด์รีสอร์ท

                f  โรงแรมเอเวอกรีน ลอเรล

                f  โรงแรมฟิเทล เซ็นทรัล

                f  โรงแรมโนราบุรี  รีสอร์ท แอนด์ สปา   เกาะสมุย  สุราษฎร์ธานี

 °  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

                จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการท่องเที่ยว  ศึกษาเรียนรู้และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของมัคคุเทศก์  เป็นต้นว่า  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรท่องเที่ยว  นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  สัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว    การขายและบริการเพื่อการท่องเที่ยว    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

                 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาดูงานจากสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว  การฝึกประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานและทำงานพิเศษระหว่างเรียน   เช่น   การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ในบริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงและคุณภาพ  ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง    มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์  ได้รับใบประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)  เมื่อสำเร็จการศึกษา  ตามมาตรฐานการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

° สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                f  บริษัท  เอฟเวนิว  เวเคชั่น  แอนด์  แทรเวิล  จำกัด

                f  บริษัท  เอส ที เดอลุกซ์  ทัวร์

                f บริษัท  อบาคัส  แทรเวล  แอนด์  ทัวร์  จำกัด

                f  บริษัท  ออสกา  โนว่า  ทัวร์จำกัด

                f  บริษัท  บริษัท  สีสัน  ทัวร์  จำกัด

                f  บริษัท ลีเบนน์  จำกัด 

                f  บริษัท  วีเอสโอเค เซอร์วิส จำกัด

                f  บริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)

                f  บริษัท ไทยทราเวล  อินโฟร์  เซอร์วิส

                f  บริษัท  ดี  สตาร์ทัวร์

                f  บริษัท ซีซีที  เอ็กเพรส  จำกัด

                f  บริษัท ซีซั่น  ฮอลิเดย์  จำกัด

                f  บริษัท  เจ้าคุณ  ทัวร์ 

                f  บริษัท  ดีพร้อม  ทัวร์  จำกัด

การพัฒนาด้านด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                

                การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ               English,  Chinese,  Japanese 

 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการเรียนการสอน

                Ü   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต 

                Ü  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  

                Ü   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                Ü   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

                Ü สำนักงานศิลปากรที่  12  นครราชสีมา

                Ü  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

 ความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ

                จัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ  โดยเชิญสถานประกอบการร่วมประชุมสัมมนาและกำหนดสมรรถนะของสาขางานต่างๆ  ในสาขาวิชาการโรงแรมและบริการได้รับความร่วมมือจากโรงแรมจุลดิศเขาใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา โฮเทลและโรงแรม แอนด์ รีสอร์ท สักภูเดือน  อำเภอปากช่อง ร่วมกำหนดสมรรถนะสาขางานการโรงแรมและบริการ

 ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพการเรียนการสอน

                Ü  แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เชิญบาร์เทนเดอร์ / ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม โรงแรมดุสิต  ปริ๊นเซส บรรยายและสอนในรายวิชา บาร์และเครื่องดื่ม 

                Ü บุคลากรแผนกวิชาการโรงแรมฯ เข้ารับการฝึกประสบการณ์จริง  ด้านงานครัวและเบเกอรี่  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านงานครัวโรงแรม   ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ