Personnel หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Welcome

งานบุคลากร www.rcbat.ac.th


บุคลากร
• ผู้บริหาร
• ข้าราชการ ครู
• พนักงานราชการ ครู
• ลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน
• เจ้าหน้าที่
• นักการภารโรง
• พนักงานขับรถ

โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร
• โครงสร้างงานบุคลากร

หน้าที่และขอบข่ายงานบุคลากร
• หน้าที่

ระเบียบการลา
• ระเบียบการลา

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
• งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบฟอร์มต่างๆ
• บันทึกขออนุญาตออกคำสั่งไปราชการ
• บันทึกรายงานผลการไปราชการการ
• ใบลา
• ใบรายชื่อ(บุคลากรทั้งหมด)
• แบบฟอร์มต่ออายุบัตรราชการ
• แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพ ครู
• บันทึกความดี
• แบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ครุสภา

แบบสอบถามความพึงพอใจงานบุคลากร

ยินดีต้อนรับสู่งานบุคลากรวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสาร ต่อใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบของงานบุคลากรดังต่อไปนี้

1.  แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2.  จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา

3.  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

4.  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
5.  เนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา

6.  ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา

7.  การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา

8.  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา

9.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่ายงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  2. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ