RCBATหัวข้อที่ ชื่อเรื่อง
1 ข้อมูลสถานศึกษา
2 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
  - ปีการศึกษา 2560
  - ปีการศึกษา 2561
  - ปีการศึกษา 2562
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน
คลิกเพื่อเข้าสู้เว็บไซต์กรมการจัดหางาน
  - ข้อมูลสถานประกอบการ ปี 2560
 
- ข้อมูลสถานประกอบการ ปี 2561
 
- ข้อมูลสถานประกอบการ ปี 2562
4 ข้อมูลบุคลากร
  - ปี 2559 
  - ปี 2560
  - ปี 2561
  - ปี 2562
5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
- งบหน้ารายจ่ายการบริหารงบประมาณ59
- งบประมาณปี 2559
- งบประมาณปี 2560
- งบประมาณปี 2561
- งบประมาณปี 2562
6 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
- แผนการเรียน 2556 (ปรับ)
- แผนการเรียน 2557
- แผนการเรียน 2558
- แผนการเรียน 2559
- แผนการเรียน 2560
- แผนการเรียน 2561
- แผนการเรียน 2562
7 ข้อมูลครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2556
- รายละเอียดครุภัณฑ์-1  ปี 2556
- รายละเอียดครุภัณฑ์-2  ปี 2556
- รายละเอียดครุภัณฑ์-3  ปี 2556
- รายละเอียดครุภัณฑ์-4  ปี 2556

รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2557
- รายละเอียดครุภัณฑ์ 1  2557
- รายละเอียดครุภัณฑ์ 2  2557
- รายละเอียดครุภัณฑ์ 3  2557

รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2560

รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2561

รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2562

8 ข้อมูลอาคารสถานที่
9 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา

RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.512016 sec.