RCBAT


การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

- การสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตนเองและการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
ของครูสายงานการสอน สังกัด สอศ.

- แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

- การประเมินตนเองและการจัดทำ ID PLAN

- การพัฒนาครู ว22(27เมย.60) (1)

- คำถาม-คำตอบว 21

- คู่มือ ID PLAND

- ภาคผนวก PLC

- ID plan


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.032422 sec.