rcbat_iso หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   บุคลากรงานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
• รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554
• รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 2555
• รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 2556
• รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 2557
• โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

เอกสารประเมินสถานศึกษาพระราชทานฯ
• คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
• จำนวนนักเรียนที่เสนอสถานศึกษาพระราชทาน
• สถานศึกษาพระราชทาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.   ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๒.   วางแผนดำเนินการด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในและภายนอก

๓.   ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

๔.   ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

๕.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗.   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.   ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

• แบบฟอร์ม SAR แผนก ปี2562
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล ปี2562
• แบบฟอร์ม SAR แผนก ปี2563
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล ปี2563
•
• แบบกรอกข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2563

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี2562
• คำสั่งโครงการเตรียมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปี63
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบของศึกษาธิการภาค 8
• คู่มือประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

สถิติ
เยี่ยมชม
9254  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.598306 sec.