โครงการพิเศษ หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   กระทู้ล่าสุด


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

                   (1)  จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

                   (2)  ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   (3)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น

                   (4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ

                   (5)  ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

                   (6) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

                   (7)  ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

                   (8)  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ

                   (9)  ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

                   (10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายข่าวสารจากสำนักอำนวยการสถิติ
เยี่ยมชม
9578  บทความล่าสุด
กิจกรรมเกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60' ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างโดย : admin
บูธนวดแผนไทยและสปาต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
Welcome Drink ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สร้างโดย : RCBAT
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (บาเทนเดอร์)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ ยืนยันการใช้แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สร้างโดย : RCBAT


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.821609 sec.