Location Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

เรื่องแต่งตั้งหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
• เดือนกรกฎาคม

แบบฟอร์มงานอาคาร
• แบบฟอร์มใบเปลี่ยนเวร
• แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่

Personal Data


Activity

Comment(s)


New Documentงานอาคารสถานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้
                    ๑. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
                    ๒. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
                    ๓. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารญปโภคของสถานศึกษา
                    ๔. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
                    ๕. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    ๖. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                    ๗. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                    ๘. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                    ๙. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                    ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ


0
Search
การปรับปรุงป้ายชื่อวิทยาลัย
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2013-06-11 15:14:22 1791

more


Friends

more

Advertise
New Article
กิจกรรมเกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60' ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Create by : admin
บูธนวดแผนไทยและสปาต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Create by : admin
Welcome Drink ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Create by : admin
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Create by : RCBAT
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Create by : RCBAT
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
Create by : RCBAT
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (บาเทนเดอร์)
Create by : RCBAT
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
Create by : RCBAT
ประกาศ ยืนยันการใช้แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคาร
Create by : RCBAT
ประกาศ เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
Create by : RCBAT


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.754190 sec.