Welfare หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

                   (1)  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายใน สถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   (2)  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                   (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

                   (4)  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

                   (5)  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

                   (6)  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

                   (7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   (8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                   (9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                   (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายข่าวสารจากสำนักอำนวยการสถิติ
เยี่ยมชม
10327  บทความล่าสุด
กิจกรรมเกียรติภูมิอาชีวศึกษา 60' ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างโดย : admin
บูธนวดแผนไทยและสปาต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
Welcome Drink ต้อนรับผู้บริหารระดับสูง สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สร้างโดย : admin
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
สร้างโดย : RCBAT
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (บาเทนเดอร์)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ ยืนยันการใช้แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคาร
สร้างโดย : RCBAT
ประกาศ เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สร้างโดย : RCBAT


RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.748458 sec.