plan_rcbat หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


-แบบฟอร์มโครงการ
-แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
- แบบสรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
- แบบฟอร์การรายงานผลการดำเนินโครงการ (ตามกระบวนการ PDCA)
-แบบฟอร์ม สผ.1
-ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
-
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑.   จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒.   จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

๓.   ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

๔.   รวบรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

๕.   วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

๖.   จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙.   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ• แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2564
• แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2564-2566
• สรุปใบงบหน้า สผ.1
• ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
• ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
• ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
• ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
• ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

สถิติ
เยี่ยมชม
10907  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.658353 sec.