plan_rcbat หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Budget Planning Office
งานในฝ่าย
• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


- แบบฟอร์มเขียนโครงการ

- แบบฟอร์มสรุปโครงการ
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2556
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2558

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑.   จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒.   จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

๓.   ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

๔.   รวบรวมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

๕.   วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

๖.   จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗.   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๙.   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการข่าวสาร
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแผนยุทธศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ข่าวสาร
สร้างโดย : RCBAT
เมื่อ : 2013-06-03 15:01:22 1565 0
การประชุมคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
ข่าวสาร
สร้างโดย : RCBAT
เมื่อ : 2013-06-13 13:39:02 962 0

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
4654  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 0.129227 sec.