RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นายศักดิ์สิทธิ์  กุชโร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ


• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RCBAT

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• สวนพฤกษศาสตร์
• ผลงานด้านวิชาการ

• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
อ่านเพิ่มเติม>>


กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด


 


 
วารสารข่าว
ค้นหา 
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 24 พ.ค.67
วารสารข่าว
เมื่อ : 2024-05-29 12:58:38 3 0
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 28 พ.ค.67
วารสารข่าว
เมื่อ : 2024-05-29 11:55:52 5 0
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 27 พ.ค.67
วารสารข่าว
เมื่อ : 2024-05-28 10:41:58 323 0
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พ.ค.67
เมื่อ : 2024-05-21 13:30:00 50 0 วารสารข่าว
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 20 พ.ค.67
เมื่อ : 2024-05-21 09:45:00 68 0 วารสารข่าว
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ 18 พ.ค.67
เมื่อ : 2024-05-20 09:49:39 63 0 วารสารข่าว

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2024-05-29 13:46:00 6 0 Approve
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๖๐๑/๖๗๑๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2024-05-25 10:43:21 34 0 Approve
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕
ข่าวสาร
เมื่อ : 2024-05-15 08:17:12 51 0 Approve
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ : 2024-05-07 14:21:52 65 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ภาพกิจกรรม
ค้นหา
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา... นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู ดำเนิน “โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ประจำปีการศึกษา 2566”
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-29 13:01:27 2
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-29 11:59:27 2
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานบุคลากร เข้าประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของ นายกรกช มูลทองชุน ครูผู้สอน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-28 10:43:48 40
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-21 09:56:16 46
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ นายกรกช มูลทองชุน หัวหน้ากลุ่มอาชีพการประกอบและการบริการอาหาร และนายโชติกุล ไทยสะเทือน ครูกลุ่มอาชีพการประกอบและบริการ สาขาอาหารและโภชนาการ เป็นกรรมการตัดสิน คัดเลือกอาหารประจำจังหวัด “ตำหรับอาหารอาชีวศึกษา เพื่อประชาชน“
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2024-05-21 09:53:21 32

ทั้งหมดRCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.218145 sec.