RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด 
 


ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่นี่ คลิก


บทความ
ค้นหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-11-05 09:47:36 429 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-30 10:10:24 514 0
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ในวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-30 10:02:02 268 0
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายบังคม
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-10-30 09:56:28 263 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศ เรื่องส่งหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-07-20 14:16:47 27 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง รักสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-01-11 14:36:24 253 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษฯ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-20 15:35:25 188 0 Approve
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม อาคารโรงอาหรา-หอประชุม
เมื่อ : 2018-09-21 17:35:09 439 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
586228  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.117635 sec.