RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ดร.ธีรกรณ์  พรเสนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ


• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RCBAT

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• สวนพฤกษศาสตร์
• ผลงานด้านวิชาการ

• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
อ่านเพิ่มเติม>>


กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด 

 
วารสารข่าว
ค้นหา 
โครงงานวิทยาศาสตร์- อาชีวศึกษา
วารสารข่าว
เมื่อ : 2023-09-21 16:55:54 97 0
วารสารข่าว ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 2 ม.ค.66
วารสารข่าว
เมื่อ : 2023-06-14 15:07:16 486 0
วารสารข่าว ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 6 ม.ค.66
วารสารข่าว
เมื่อ : 2023-06-14 15:05:50 169 0
วารสารข่าว ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 6 ม.ค.66
เมื่อ : 2023-06-14 15:04:19 217 0 วารสารข่าว
วารสารข่าว ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 26 ธ.ค.65
เมื่อ : 2023-06-12 13:21:20 153 0 วารสารข่าว
วารสารข่าว ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 23 ธ.ค.65
เมื่อ : 2023-06-12 13:15:02 158 0 วารสารข่าว

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นเขตปลอด กัญชา กัญชง กระท่อม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2022-07-01 10:38:29 500 0 Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายวิโรจน์ บุญชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2022-06-17 15:22:52 543 0 Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววารี เสถียรจัตุรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2022-06-17 15:11:48 518 0 Approve
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 2022-03-15 16:21:22 780 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ภาพกิจกรรม
ค้นหา
โครงการอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ช่อสะอาด วันที่ 26-28 พ.ค.2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 15:24:59 307
กิจกรรมปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่ (อวท.) 28 พ.ค.2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 14:38:57 109
กิจกรรมสวดมนต์ วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 14:18:32 100
การประชุมการพัฒนาและวิพากษ์หลักวิชาชีพสูตรระยะสั้น
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-28 14:10:59 182
อบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้พิการ 19-20 พ.ค.2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-14 15:28:19 118
ปรุชุมภาคีสี่ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/66 วันที่ 10 พ.ค.2566
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2023-06-12 16:39:36 116

ทั้งหมดRCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.248111 sec.