RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด


สมัครเรียนออนไลน์
กิจกรรม
ค้นหา 
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เข้ารับการแนะแนวการเรียนการสอนสายอาชีพและโครงการศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่

เมื่อ : 2020-02-26 16:18:38 45 0
โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 2020-02-26 16:07:39 49 0
นักเรียน​ นักศึกษา​ระดับชั้นปวช.3​ และปวส.​2​ ทุกแผนกวิชา​สอบมาตรฐานวิชาชีพ​ประจำปีการศึกษา​ 2562 (ภาคทฤษฎี-ภาคปฎิบัติ)

เมื่อ : 2020-02-26 15:40:23 47 0
นายวิเชียร​ ประเสริฐสกุล​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ​ กะวิเศษ​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ​ พบปะนักเรียน​ นักศึกษา​ ก่อนปิดภาคเรียน22563
เมื่อ : 2020-02-20 16:04:52 38 0
งานศูนย์บ่มเพาะฯให้การต้อนรับคณะอสม.ตำบลมะเริง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยฯ ในการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ
เมื่อ : 2020-02-20 16:00:09 46 0
ดร.บุญส่ง​ จำปาโพธิ์​ อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอดีตที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ เดินทางเยี่ยมชม​วิทยาลัย​ฯ
เมื่อ : 2020-02-20 15:42:47 38 0

ทั้งหมด


ข่าวสาร
เรื่องการงดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-03-05 16:34:09 46 0 Approve
สรุปรายวิชาที่ขอเปิด ภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-02-27 09:10:30 46 0 Approve
ประกาศกำหนดการลงทะเบียน​ ภาคฤดูร้อน​ ปีการศึกษา​ 2562
ข่าวสาร
เมื่อ : 2020-02-26 16:25:05 47 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
เมื่อ : 2020-02-20 11:26:09 68 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
644919  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.407648 sec.