RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ดร.ธีรกรณ์  พรเสนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ


• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา RCBAT

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน
• สวนพฤกษศาสตร์
• ผลงานด้านวิชาการ

• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
อ่านเพิ่มเติม>>


กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด

 
วารสารข่าว
ค้นหา 
วารสารข่าว ฉบับที่ 83 ประจำวันที่ 8 ส.ค.65
วารสารข่าว
เมื่อ : 2022-08-09 09:46:00 80 0
วารสารข่าว ฉบับที่ 82 ประจำวันที่ 3 ส.ค.65
วารสารข่าว
เมื่อ : 2022-08-08 09:25:55 69 0
วารสารข่าว ฉบับที่ 81 ประจำวันที่ 1 ส.ค.65
วารสารข่าว
เมื่อ : 2022-08-08 09:24:49 95 0
วารสารข่าว ฉบับที่ 80 ประจำวันที่ 27 ก.ค.65
เมื่อ : 2022-08-08 09:18:38 72 0 วารสารข่าว
วารสารข่าว ฉบับที่ 79 ประจำวันที่ 26 ก.ค.65
เมื่อ : 2022-08-08 09:17:40 67 0 วารสารข่าว
วารสารข่าว ฉบับที่ 78 ประจำวันที่ 25 ก.ค.65
เมื่อ : 2022-08-08 09:16:49 70 0 วารสารข่าว

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นเขตปลอด กัญชา กัญชง กระท่อม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2022-07-01 10:38:29 105 0 Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายวิโรจน์ บุญชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เรื่อง การศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2022-06-17 15:22:52 148 0 Approve
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาววารี เสถียรจัตุรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2022-06-17 15:11:48 118 0 Approve
ประกาศผลการเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ : 2022-03-15 16:21:22 261 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


ภาพกิจกรรม
ค้นหา
โครงการศึกษาและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในงานอาชีพ 12 ก.ค.65
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-08-08 10:00:39 57
โครงการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 8 ก.ค.65
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-08-08 09:37:16 50
โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 มิ.ย.2565
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-06-30 13:46:28 78
โครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 24 มิถุนายน 2565
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-06-30 13:06:04 83
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-06-30 12:36:45 83
MICE ASEAN INSTITUTE
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2022-06-17 10:59:14 72

ทั้งหมดRCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.225377 sec.