RCBAT หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด


  
 


ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่นี่ คลิก


บทความ
ค้นหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:55:22 16 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:54:46 19 0
ผอ.ดร. ประเวช ยอดยิ่ง คณะกรรมการนิเทศ นิเทศและติดตามผลการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีม
บทความ
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:46:35 15 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา รับมอบของที่ระลึกจากนางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร ข้าราชการครู วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:43:00 13 0 บทความ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา รวมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ รำลึกถึงสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:30:52 24 0 บทความ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประธานการประชุม พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2560
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-17 15:28:39 15 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม อาคารโรงอาหรา-หอประชุม
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-09-21 17:35:09 8 0 Approve
ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-20 09:51:58 9 0
ประกาศ เรื่อง ประกาศปิด - เปิดการเรียนการสอนและลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-09-20 09:49:24 10 0
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-08-21 10:45:44 37 0 ข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) และ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายวิชาการ)
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-08-03 22:30:58 63 0 ข่าวสาร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายวิชาการ)
สร้างโดย : admin
เมื่อ : 2018-07-25 11:04:44 110 0 ข่าวสาร

ทั้งหมด


พระราชประวัติ

•

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


สถิติ
เยี่ยมชม
503203  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.096917 sec.