RCBAT Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
ดร.ธีรกรณ์  พรเสนา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาด
• แผนกวิชาการโรงแรม
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

Activity

New Topic

News
ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวสาร
Create : 2021-01-07 09:42:46 36 0 Approve
ประกาศฯ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวสาร
Create : 2020-12-30 16:02:57 77 0 Approve
ประกาศฯ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวสาร
Create : 2020-12-14 08:14:24 95 0 Approve
ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Create : 2020-11-25 10:54:36 134 0 ข่าวสาร Approve

more

กิจกรรม
Search 
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ เข้ารับการแนะแนวการเรียนการสอนสายอาชีพและโครงการศูนย์บ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่

Create : 2020-02-26 16:18:38 378 0
โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2562

Create : 2020-02-26 16:07:39 360 0
นักเรียน​ นักศึกษา​ระดับชั้นปวช.3​ และปวส.​2​ ทุกแผนกวิชา​สอบมาตรฐานวิชาชีพ​ประจำปีการศึกษา​ 2562 (ภาคทฤษฎี-ภาคปฎิบัติ)

Create : 2020-02-26 15:40:23 332 0
นายวิเชียร​ ประเสริฐสกุล​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ​ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ​ กะวิเศษ​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ​ พบปะนักเรียน​ นักศึกษา​ ก่อนปิดภาคเรียน22563
Create : 2020-02-20 16:04:52 349 0
งานศูนย์บ่มเพาะฯให้การต้อนรับคณะอสม.ตำบลมะเริง เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยฯ ในการดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ
Create : 2020-02-20 16:00:09 331 0
ดร.บุญส่ง​ จำปาโพธิ์​ อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอดีตที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ เดินทางเยี่ยมชม​วิทยาลัย​ฯ
Create : 2020-02-20 15:42:47 364 0

more


พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
อ่านเพิ่มเติม>>


Statistic
Counter
753938  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.180881 sec.