RCBAT Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
เลขที่ 197 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลมะเริง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ


• ประวัติความเป็นมา
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
• คณะผู้บริหาร
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• แผนผังภายในวิทยาลัย
• ติดต่อวิทยาลัย
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน

• แผนกวิชาบัญชี
• แผนกวิชาการตลาดและการขาย
• แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

• งานบริหารทั่วไป
• งานประชาสัมพันธ์
• งานบุคลากร
• งานอาคารสถานที่
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานทะเบียน
• งานพัสดุ
• แบบฟอร์มต่าง ๆ

• งานวางแผนและงบประมาณ
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐิ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
• งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และประกอบธุรกิจ

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• งานครูที่ปรึกษา
• งานปกครอง
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• งานวัดผลและประเมินผล
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• งานสื่อการเรียนการสอน

Activity

New Topic 
 


ติดตามความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ได้ที่นี่ คลิก


Article
Search 
26 กันยายน 62 วิทยาลัยบริหารธุรกิจฯจัดงานเกษียณให้กับนางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายเชาว์ ช่วยงาน ลูกจ้างชั่วคราว
บทความ
Create : 2019-10-03 10:55:35 118 0
นางวรัญญา ตั้งเจริญวรคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี โครงการอบรมครูที่ปรึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

Create : 2019-09-25 11:32:51 95 0
คณะผู้บริหาร นำคณะบุคลากรวิทยาลัยฯ ประชุมสัมนาประกันคุณภาพการศึกษาฯ ณ โรงแรมวังแมกไม้รีสอร์ท อ.สังขระบุรี จ.กาญจนบุรี
บทความ
Create : 2019-09-25 11:22:32 120 0
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทียวนครราชสีมา พร้อมกับคณะผู้บริหาร ครู เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
Create by : admin
Create : 2018-11-05 09:47:36 624 0 บทความ

more


News
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง โครงการประกวดวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข่าวสาร
Create : 2019-11-19 10:28:20 13 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร
Create : 2019-10-31 14:38:43 53 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ข่าวสาร
Create : 2019-10-28 15:39:23 73 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยฯเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ​ จำนวน​ 2​ ตำแหน่ง
Create : 2019-10-22 08:42:40 108 0 ข่าวสาร Approve

more


พระราชประวัติ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ• การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID ) และกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
• ้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
• คู่มือคู่มือการใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
• แบบฟอร์มข้อมูลประวัติบุคลากร
• นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ
• โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
• คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
• การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
• การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
• แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556


Statistic
Counter
610387  
RCBAT-KM © 2013 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044 - 220866 โทรสาร 044 - 220867


Generated 1.065532 sec.